Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/4/2024

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Zaopatrzenie w artykuły biurowe placówek Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie w roku 2024 r.

Pobierz zapytanie

Protokół


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (ZNAK POSTĘPOWANIA: WCK/2/ZP/2023)

Wolskie Centrum Kultury (dalej również jako „Zamawiający”) działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) (dalej jako „Pzp”) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji koordynatora projektu pn. ,,modernizacja amfiteatru w Parku im. Gen. J. Sowińskiego w Warszawie” przy ul. Elekcyjnej 17. – kontynuacja”, – na podstawie:

 • 255 pkt 5 Pzp tj. z uwagi na istotną zmianę okoliczności, która spowodowała, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć oraz
 • 255 pkt 6 Pzp, tj. z uwagi na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

pobierz dokument


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/5/2024

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Codzienne sprzątanie placówki Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej 6, jeden raz w dni robocze. Powierzchnia sprzątania ok 800 m2. Usługa polega na codziennym czyszczeniu podłóg, wycieraniu blatów stołowych, myciu naczyń, praniu obrusów, opróżnianiu koszów na śmiecie, kompleksowe czyszczenie toalet

Termin składania ofert: do 18 stycznia 2024

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik nr 2 i 3

pobierz dokumenty

Protokół z zapytania ofertowego


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/17/2023

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem
ofertowym o cenę na: Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Wolskiego Centrum Kultury, w okresie: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Termin składania ofert: 21.12.2023 godz. 15:00

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik nr 2 i 3

pobierz dokumenty

Protokół z zapytania ofertowego


 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji koordynatora projektu pn. „modernizacja amfiteatru w Parku im. Gen. J. Sowińskiego w Warszawie” przy ul. Elekcyjnej 17. – kontynuacja

pobierz dokumenty

Informacja z otwarcia ofert


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/15/2023

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Modernizacja struktury zewnętrznej słupów głównych nośnych wraz z głowicami nośnymi zadaszenia membranowego/namiotowego Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury w Parku im. Generała Józefa Sowińskiego, przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie oraz wykonania prac według zakresu przygotowanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Modernizacja ma na celu polepszenie zabezpieczenia słupów przed wpływem warunków atmosferycznych.

Termin składania ofert: 11 października 2023 roku

Pobierz zapytanie


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/11/2023

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Zakup pętli indukcyjnych oraz systemu FM umożliwiającego obsługę osób słabosłyszących w placówkach Wolskiego Centrum Kultury oraz ułatwiającego udział osób słabosłyszących w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Wolskie Centrum Kultury. W ramach zakupu realizowana jest również instalacja elementów stałych, oznaczenie dostępności sprzętu oraz szkolenie techniczne z obsługi sprzętu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pobierz zapytanie ofertowe

Protokół


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/04/2023

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Usługę Ochrony imprezy realizowanej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami. Wydarzenie organizowane przez Wolskie Centrum Kultury pn. „Królewska Wola/Festiwal Europejski w Parku Moczydło przy ul, Górczewskiej w Warszawie w terminie 31.08.2023 roku. Usługa realizowana będzie według przygotowanego przez Zamawiającego zakresu prac znajdującego się w opisie przedmiotu zamówienia.

Pobierz zapytanie


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/09/2023

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Usługę sprzątania i wynajmu przenośnych toalet WC podczas wydarzenia plenerowego organizowanego przez Wolskie Centrum Kultury pn. „KERCELAK” w Warszawie na ul. Chłodnej w terminie 16.09.2023 roku. Usługa realizowana będzie według przygotowanego przez Zamawiającego zakresu prac znajdującego się w opisie przedmiotu zamówienia.

Pobierz zapytanie


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/05/2023

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Usługę sprzątania i wynajmu przenośnych toalet WC podczas wydarzenia plenerowego organizowanego przez Wolskie Centrum Kultury pn. „Królewska Wola/Festiwal Europejski w Parku Moczydło przy ul, Górczewskiej w Warszawie w terminie 31.08.2023 roku. Usługa realizowana będzie według przygotowanego przez Zamawiającego zakresu prac znajdującego się w opisie przedmiotu zamówienia.

Pobierz zapytanie


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/03/2023

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17”oraz wykonania prac według zakresu przygotowanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe

Protokół z postępowania


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/2/2023

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000,00 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Organizację kina plenerowego w Parku im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie w okresie IV-IX 2023.

Zapytanie ofertowe

Protokół z postępowania


Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ulica Elekcyjna 17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ulica Elekcyjna 17.

Link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4523833-c338-11ed-b311-9aae6ad31be8

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert

Odwolanie

Uniewaznienie_wyboru_najkorzystniejszej_oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/1/2023

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji placówek Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie w roku 2023r.

Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa

Przedmiot zamówienia:  Zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji placówek Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie.

Termin realizacji zamówienia: od 12.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy winni posiadać:

 • Doświadczenie w kompleksowej obsłudze biur – sprzedaż i dostawa

 

 1. Sposób przygotowywania oferty
 • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem).
 • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe nr ZP/1/2023 na: na zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji placówek Wolskiego Centrum Kultury W Warszawie w roku 2023 r. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: z.staszczyk@wck-wola.pl

 • oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym. Wzór stanowi załącznik nr 2.
 • do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3).

 

 1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: Cena 100 %

 

 1. Zawarcie umowy:
 • wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o jego wynikach.
 • po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty.
 • miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
 • w przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 • zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej.

 

 1. Forma komunikacji z Zamawiającym:

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela p. Zbigniew Staszczyk email: z.staszczyk@wck-wola.pl kom 609 017 484 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

 1. Termin składania ofert: 10 stycznia 2023 r. godz. 12:00.

pobierz zapytanie

protokół z postępowania


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/28/2022

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Usługę konserwacji zadaszenia Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 17 zgodnie ze specyfikacją w załącznikach.

 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
 2. Przedmiot zamówienia: Usługa konserwacji zadaszenia Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 17
 3. Termin składania oferty: 05.01.2023
 4. Adres składania oferty:  osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl
 5. Termin realizacji zamówienia na: Usługę konserwacji zadaszenia Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 17 od 09.01.2023 do 31.12.2023
 6. Osoba kontaktowa: s.maleszewski@wck-wola.pl w godzinach 9:00-14:00

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik do zapytania ofertowego nr 2, 3, 4, 5

Pobierz zapytanie

Protokół z postępowania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/26/2022

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:  Cykliczne wydruki różnych formatów do Wolskiego Centrum Kultury na rok 2023 przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa zgodnie z specyfikacją w załącznikach.

 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
 2. Przedmiot zamówienia Cykliczne wydruki różnych formatów do Wolskiego Centrum Kultury na rok 2023 przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa
 3. Termin składania oferty: do końca dnia 04.01.2023
 4. Adres składania oferty:  osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl
 5. Termin realizacji zamówienia: Cykliczne wydruki różnych formatów do Wolskiego Centrum Kultury od 09.01.2023 do 31.12.2023
 6. Osoba kontaktowa: s.maleszewski@wck-wola.pl w godzinach 9:00-14:00

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik do zapytania ofertowego nr 2 i 3

Pobirez zapytanie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Przebudowa Parku im. gen. J. Sowińskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja Parku im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie” położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17 – Etap I.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz specyfikację warunków zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ

Wyjaśnienie nr 2 do SWZ

Wyjaśnienia nr 3 do SWZ

Informacja Zamawiającego o kwocie,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PW_Amfiteatr – odwodnienia liniowe załacznik nr 1

PW_Amfiteatr – schemat i wytyczne instalacji hydrantowej załącznik nr 2

Pobierz załączniki


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/25/2022

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
130 000 zł, Zamawiający WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem
ofertowym o cenę na:
Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Wolskiego Centrum Kultury,w okresie: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

POBIERZ ZAPYTANIE

Protokół z zapytania ofertowego


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/24/2022

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
130 000 zł, Zamawiający WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem
ofertowym o cenę na:
Zaopatrzenie w artykuły biurowe placówek Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie w roku 2023 r.

POBIERZ ZAPYTANIE

Protokół z zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/WCK/23/2022

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:  Cykliczne wydruki różnych formatów do Wolskiego Centrum Kultury na rok 2023 przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa zgodnie z specyfikacją w załącznikach.

 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
 2. Przedmiot zamówienia Cykliczne wydruki różnych formatów do Wolskiego Centrum Kultury na rok 2023 przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa
 3. Termin składania oferty: do końca dnia 15.12.2022
 4. Adres składania oferty:  osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl
 5. Termin realizacji zamówienia: Cykliczne wydruki różnych formatów do Wolskiego Centrum Kultury od 01.01.2023 do 31.12.2023
 6. Osoba kontaktowa: s.maleszewski@wck-wola.pl w godzinach 9:00-14:00

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik do zapytania ofertowego nr 2 i 3

Pobierz zapytanie


 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/WCK/20/2022

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r, poz. 1579, z późn. zm.),
Zamawiający WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Przeprowadzenie kursu z języka polskiego jako obcego w placówce Wolskiego Centrum Kultury pn. Polsko Ukraińskie Centrum Wolska

Pobierz zapytanie


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/18/2022

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji placówek Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie w roku 2022r.

Pobierz zapytanie

Pobierz protokół


 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/WCK/17/2022

na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579, z późn. zm.),

Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Wsparcie działań animacyjnych odbywających się w placówce Wolskiego Centrum Kultury „Współdzielnik”.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/WCK/15/2022

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Najem długoterminowy (36 miesięcy) samochodu dostawczego o masie nie przekraczającej 3,5t dla Wolskiego Centrum Kultury”  wg. parametrów przygotowanych przez Zamawiającego.

 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa, NIP 5272743841
 2. Przedmiot zamówieniaNajem długoterminowy (36 miesięcy) samochodu dostawczego o masie nie przekraczającej 3,5t dla Wolskiego Centrum Kultury”  wg. parametrów przygotowanych przez Zamawiającego
 3. Termin składania oferty: do 31.05.2022 r.
 4. Adres składania oferty: osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl
 5. Termin realizacji zamówienia: 13.06.2022 – 13.06.2025 r.
 6. Osoba kontaktowa: s.maleszewski@wck-wola.pl w godzinach 9:00-14:00

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik do zapytania ofertowego nr 2 i 3

Pobierz zapytanie ofertowe


 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/WCK/14/2022

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Najem urządzeń drukujących

pobierz zapytanie ofertowe

pobierz protokół


 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/WCK/13/2022

na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579, z późn. zm.),

Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Wsparcie działań animacyjnych odbywających się w placówce Wolskiego Centrum Kultury „Współdzielnik”.

Pobierz ZAPYTANIE OFERTOWE


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/12/2022

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 , Zamawiający WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: wyprodukowanie 15 sąsiedzkich tablic informacyjnych wraz z akcesoriami

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz protokół


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/11/2022

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Usługę kompleksowego sprzątania, przed Organizacją wydarzeń w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie w sezonie 2022 r. (kwota za jednorazowe kompleksowe sprzątanie terenu wraz z budynkiem, sceną, widownią z wyszczególnieniem wszelkich innych kosztów) wg. wytycznych przygotowanych przez Zamawiającego

 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
 2. Przedmiot zamówieniaUsługę kompleksowego sprzątania, przed Organizacją wydarzeń w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie w sezonie 2022 r. (kwota za jednorazowe kompleksowe sprzątanie terenu wraz z budynkiem, sceną, widownią z wyszczególnieniem wszelkich innych kosztów) wg. wytycznych przygotowanych przez Zamawiającego.
 3. Termin składania oferty: do 04.05.2022 r.
 4. Adres składania oferty: osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl
 5. Termin realizacji zamówienia: 30.05.2022 – 02.06.2022 r.
 6. Osoba kontaktowa: s.maleszewski@wck-wola.pl w godzinach 9:00-14:00
 7. Uwagi: Obowiązkowe przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 29.04.2022 w godzinach 9:00 – 14:00.

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik do zapytania ofertowego nr 2 i 3

Pobierz zapytanie ofertowe na usługę sprzątania Amfiteatru przed sezonem 2022

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/10/2022

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Ochronę stacjonarną mienia i sprzętu w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie w sezonie 2022 r. (kwota za jedną roboczogodzinę pracownika oraz wyszczególnienie wszelkich innych kosztów: dojazd pracowników, interwencję, wsparcie grupy interwencyjnej, itd.) wg. wytycznych przygotowanych przez Zamawiającego.

 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
 2. Przedmiot zamówieniaOchronę stacjonarną mienia i sprzętu w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie w sezonie 2022 r. (kwota za jedną roboczogodzinę pracownika oraz wyszczególnienie wszelkich innych kosztów: dojazd pracowników, interwencję, wsparcie grupy interwencyjnej, itd.) wg. wytycznych przygotowanych przez Zamawiającego.
 3. Termin składania oferty: do 04.05.2022 r.
 4. Adres składania oferty: osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl
 5. Termin realizacji zamówienia: 01.06.2022 – 04.08.2022 r.
 6. Osoba kontaktowa: s.maleszewski@wck-wola.pl w godzinach 9:00-14:00
 7. Uwagi: Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 29.04.2022 w godzinach 9:00 – 14:00.

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik do zapytania ofertowego nr 2 i 3

Pobierz zapytanie ofertowe na ochronę stacjonarną Amfiteatru

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/7/2022

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – Wolskie Centrum Kultury w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na usługę:

Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego łącznie z pakietem konsolidacyjnym Wolskiego Centrum Kultury za lata 2021 – 2022 przy założeniu, że badana instytucja kultury będzie sporządzała pakiet konsolidacyjny za lata 2021 – 2022, zgodnie z wytycznymi firmy audytorskiej badającej skonsolidowany bilans m.st. Warszawy.

 1. Zamawiający:

Wolskie Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie 01-425 ul. Obozowa 85, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego łącznie z pakietem konsolidacyjnym Wolskiego Centrum Kultury za lata 2021 – 2022 przy założeniu, że badana instytucja kultury będzie sporządzała pakiet konsolidacyjny za lata 2021 – 2022, zgodnie z wytycznymi firmy audytorskiej badającej skonsolidowany bilans m.st. Warszawy.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/4/2022

Szanowni Państwo,

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – Wolskie Centrum Kultury w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:  Usługę dostawy i montażu urządzeń do rozbudowy systemu mechaniki sceny zamontowanej w Amfiteatrze Wolskiego Centrum przy ul. Elekcyjnej 17 zgodnie z zapytaniem i specyfikacją w załączniku.

 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
 2. Przedmiot zamówienia Usługę dostawy i montażu urządzeń do rozbudowy systemu mechaniki sceny zamontowanej w Amfiteatrze Wolskiego Centrum przy ul. Elekcyjnej 17
 3. Termin składania oferty: do końca dnia 18.03.2022
 4. Adres składania oferty:  osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl
 5. Termin realizacji zamówienia dostawy i montażu na: Usługę dostawy i montażu urządzeń do rozbudowy systemu mechaniki sceny zamontowanej w Amfiteatrze Wolskiego Centrum przy ul. Elekcyjnej 17 do 22.04.2022
 6. Osoba kontaktowa: s.maleszewski@wck-wola.pl w godzinach 9:00-14:00

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik do zapytania ofertowego nr 2 i 3

POBIERZ DOKUMENTACJĘ

Protokół z postępowania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/2/2022

Na podstawie regulaminu udzielenia zam wień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji plac wek Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie w roku 2022r.

Pobierz zapytanie


Zapytanie ofertowe

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – Wolskie Centrum Kultury w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Koordynator/koordynatorka projektu Erasmus + w sektorze Edukacja dorosłych

 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa
 2. Przedmiot zamówienia: praca na stanowisku koordynatora/koordynatorki projektu Erasmus + w sektorze Edukacja dorosłych
 3. Termin składania oferty: do godziny 12:00 dnia 28.01.2022
 4. Adres składania oferty: osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: e.tlustochowicz@wck-wola.pl
 5. Okres realizacji zamówienia: 01.02.2022-31.11.2022
 6. Osoba kontaktowa: e.tlustochowicz@wck-wola.pl w godzinach 9:00-14:00

POBIERZ ZAPYTANIE


Plan zamówień publicznych 2022

WCK/1/ZP/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego związanych z pełnieniem funkcji koordynatora projektu w zakresie wykonywania obowiązków zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania mającego na celu modernizację amfiteatru położonego w Parku im. Gen. J. Sowińskiego w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 17

Pobierz Dokumentację

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/WCK/01/2022

na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579, z późn. zm.),
Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Wsparcie działań animacyjnych odbywających się w placówce Wolskiego Centrum Kultury „Współdzielnik”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

KLAUZULA RODO


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/37/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego związanych z pełnieniem funkcji koordynatora projektu w zakresie wykonywania obowiązków zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania mającego na celu modernizację amfiteatru położonego w Parku im. Gen. J. Sowińskiego w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 17.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKAZ USŁUG

ZAŁĄCZNIK NR 5 – WZÓR UMOWY

KLAUZULA RODO

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/36/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Wolskiego Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 85

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

KLAUZULA RODO

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/35/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji placówek Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie w roku 2022r.

POBIERZ ZAPYTANIE

KLAUZULA RODO

Protokół wyboru oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/34/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – Wolskie Centrum Kultury w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Zaopatrzenie w artykuły biurowe placówek Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie w roku 2022 r., w okresie: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa
 2. Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie w artykuły biurowe placówek Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie.

Termin realizacji zamówienia: 01.01-31.12.2022 r.

 1. Termin składania oferty: do 13.12.2021 godz. 12:00
 2. Adres składania oferty: osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: a.michalowicz@wck-wola.pl
 3. Termin realizacji zamówienia: 01.01-31.12.2022 r.
 4. Osoba kontaktowa: a.michalowicz@wck-wola.pl w godzinach 9:00-15:00

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik do zapytania ofertowego nr 2 i 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP322021

KLAUZULA RODO

Protokół wyboru oferty


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/32/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – Wolskie Centrum Kultury w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Wolskiego Centrum Kultury, w okresie: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa

Przedmiot zamówieniaWykonywanie zdań służby medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Wolskiego Centrum Kultury oraz kandydatów do pracy obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne), konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne, badania diagnostyczne.

Termin realizacji zamówienia: 01.01-31.12.2022 r.

 1. Termin składania oferty: do 12.11.2021 godz. 12:00
 2. Adres składania oferty: osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: a.michalowicz@wck-wola.pl

Termin realizacji zamówienia: 01.01-31.12.2022 r.

 1. Osoba kontaktowa: a.michalowicz@wck-wola.pl w godzinach 9:00-15:00

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik do zapytania ofertowego nr 2 i 3

ZAPYTANIE OFERTOWE

KLAUZULA RODO

Protokół wyboru oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/31/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – Wolskie Centrum Kultury w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:  Cykliczne wydruki różnych formatów do Wolskiego Centrum Kultury na rok 2022 przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa zgodnie z specyfikacją w załącznikach.

 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
 2. Przedmiot zamówienia Cykliczne wydruki różnych formatów do Wolskiego Centrum Kultury na rok 2022 przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa
 3. Termin składania oferty: do końca dnia 10.11.2021
 4. Adres składania oferty:  osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl
 5. Termin realizacji zamówienia: Cykliczne wydruki różnych formatów do Wolskiego Centrum Kultury od 01.01.2022 do 31.12.2022
 6. Osoba kontaktowa: s.maleszewski@wck-wola.pl w godzinach 9:30-15:00

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik do zapytania ofertowego nr 2 i 3

Zapytanie ofertowe

KLAUZULA RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/30/2021

na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579, z późn. zm.), zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Przygotowanie i realizacja streamingu konferencji online „Miejsca Otwarte” w dniach 23 – 25 listopada 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

KLAUZULA RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/29/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

przygotowanie szczegółowej koncepcji i realizacji sesji zdjęciowych na potrzeby prowadzenia działań promocyjnych Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) w Warszawie

Zapytanie ofertowe

KLAUZULA RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/28/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Analizy akustyczne wraz z wytycznymi w związku z przebudową i rozbudową widowni Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego w Warszawie, przy ul. Elekcyjnej 17

TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZEDŁUŻONO 19.10.2021

OKRES REALIZACJI – 3 TYGODNIE OD POPISANIA UMOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE

KLAUZULA RODO


 

Dostawa, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17. NR WCK/2/ZP/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 214 000 euro prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Dostawa, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17.

SWZ
Wyjaśnienie do SWZ
Załącznik nr 1
zal. 1 sopz
zal. 2 sopz
zal. 3 sopz
załacznik nr 1a
Zalacznik-1b
załącznik nr 2 – formularz oferty amfi
załącznik nr 3 Umowa dostawy WCK wzór
załącznik nr 4 – oświadczenie wykluczeniu
załącznik nr 4a – oświadczenie wykluczeniu podmiot udostępniający zasoby
załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków
załącznik nr 5a – oświadczenie o spełnieniu warunków podmiot udostepniający zasoby
załącznik nr 6 – wykaz dostaw
załacznik nr 7
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

KLAUZULA RODO

—————————–

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja_z_otwarcia_ofert


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/24/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Projekt przebudowy i rozbudowy Amfiteatru Wolskiego w Parku Sowińskiego w Warszawie, przy ul. Elekcyjnej 17

POBIERZ ZAPYTANIE

KLAUZULA RODO

Protokół z wyboru oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/23/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

Prowadzenie animacji dla uczestników spotkań sąsiedzkich w ogrodzie i Klubokawiarni w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Działdowskiej 6

POBIERZ ZAPYTANIE

KLAUZULA RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/08/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:Produkcję wydarzeń kulturalno – historycznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Działdowskiej 6

ZAPYTANIE OFERTOWE

KLAUZULA RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/22/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Wynajem przenośnych toalet WC wraz dozownikami do dezynfekcji rąk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia które mają stanąć podczas wydarzeń organizowanych przez Wolskie Centrum Kultury w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie w sezonie 2021 r (kwota całościowa za zamówienia). wg. harmonogramu przygotowanego przez Zamawiającego.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY


Dostawa, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 214 000 euro prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej także „ustawy Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Dostawa, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17.

SWZ

Szczegółowy Opis Zamówienia

Załacznik nr 1a

Zalącznik nr 1b

Załącznik nr 1 SOZ – rzut sceny z rozmieszczeniem wciągarek i mostów

załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 2 SOZ – rzut sceny z rozmieszczeniem gniazd

Załącznik nr 3 SOZ – lista kablowa

załącznik nr 3 Umowa dostawy WCK wzór

załącznik nr 4 – oświadczenie wykluczeniu

załącznik nr 4a – oświadczenie wykluczeniu podmiot udostępniający zasoby

załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków

załącznik nr 5a – oświadczenie o spełnieniu warunków podmiot udostepniający zasoby

załącznik nr 6 – wykaz dostaw

załącznik nr 7 – klauzula RODO

wyjaśnienie nr 1 do SWZ

Informacja Zamawiającego o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr WCK/1/ZP/2021

Informacja z otwarcia ofert WCK/1/ZP/2021

WCK-1-ZP-2021_informacja_o_uniewaznieniu_postepowania

WCK-1-ZP-2021_informacja_o_wykonawcach,_ktorych_oferty_zostaly_odrzucone


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/21/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: kompleksową usługę polegającą na ochronie mienia Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 17, we wszystkie dni tygodnia w systemie jednoosobowego dyżuru, w godzinach 20:00 – 8:00

POBIERZ ZAPYTANIE

Klauzula RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/20/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Zapewnienie zabezpieczenia medycznego wydarzeń organizowanych przez Wolskie Centrum Kultury w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie.
 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
 2. Przedmiot zamówieniaZabezpieczenie medyczne imprez masowych organizowanych przez Wolskie Centrum Kultury
  w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie
  w sezonie 2021 r. zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 lutego 2012 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej” wg. harmonogramu Zamawiającego
 3. Termin składania oferty: do 24.05.2021 godz. 12:00
 4. Adres składania oferty: osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl
 5. Termin realizacji zamówienia: 3.07.2021 – 19.09.2021 r.
 6. Osoba kontaktowa: s.maleszewski@wck-wola.pl w godzinach 9:00-14:00

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik do zapytania ofertowego nr 2 i 3

ZAPYTANIE I ZAŁĄCZNIKI

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/19/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Ochronę i zabezpieczenie imprezy masowej w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie

 1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona imprez realizowanych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r z późniejszymi zmianami oraz innych wydarzeń organizowanych przez Wolskie Centrum Kultury w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie w sezonie 2021 r. (kwota za jedną roboczogodzinę pracownika oraz wyszczególnienie wszelkich innych kosztów: dojazd pracowników, przygotowanie dokumentacji, kierownik ochrony itd.) wg. harmonogramu przygotowanego przez Zamawiającego
 3. Termin składania oferty: do 24.05.2021 godz. 12:00
 4. Adres składania oferty: osobiście u Zamawiającego, przy ul. Działdowskiej 6, 01-184 Warszawa, (Sekretariat), pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl
 5. Termin realizacji zamówienia: 3.07.2021 – 19.09.2021 r.
 6. Osoba kontaktowa: s.maleszewski@wck-wola.pl w godzinach 9:00-14:00

W odpowiedzi należy wypełnić i podpisać załącznik do zapytania ofertowego nr 2 i 3

ZAPYTANI I ZAŁĄCZNIKI

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/18/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Dostawę oraz montaż mebli, urządzeń w łazienkach i garderobach oraz pomieszczeniach socjalnych w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w warszawie, zgodnie ze specyfikacją zamawiającego.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE


Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć

Ogłaszamy otwarty konkurs na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych w sezonie 2021/2022

Nasza oferta jest skierowania do uczestników w każdym wieku: dzieci, młodzieży, aktywnych zawodowo dorosłych oraz dla seniorów. Są to zajęcia indywidualne, grupowe, jak i dla całych rodzin.

Prowadzący zajęcia instruktorzy i animatorzy będą mieli do dyspozycji dostosowane i wyposażone pracownie plastyczne, muzyczne, taneczne, ruchowe, fotograficzne, a także salę konferencyjno-szkoleniową, przestrzeń wystawienniczą oraz salę widowiskową.

W sezonie 2021/2022 chcemy położyć nacisk na różnorodną formę edukacji kulturalnej:

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/08/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:Produkcję wydarzeń kulturalno – historycznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Działdowskiej 6

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE 

KLAUZULA RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/08/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000 zł,
Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: Oczyszczanie terenu oraz pielęgnacja zieleni w Amfiteatrze w parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA


ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/07/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000 zł,
Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: realizację projektu kina plenerowego pn. „Wolskie Lato Filmowe”.

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

POBIERZ WZÓR UMOWY


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/02/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Kompleksową obsługę w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentów
Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85 w Warszawie

POBIERZ DOKUMENTACJĘ POBIERZ PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/01/2021

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, Zamawiający – WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:
Wykonanie i dostawa mebli do recepcji oraz holu głównego Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego

POBIERZ DOKUMENTACJĘ   POBIERZ PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY


Plan zamówień publicznych 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE: WYKONANIE MALOWIDŁA WIELKOFORMATOWEGO TYPU MURAL PRZEDSTAWIAJĄCEGO IDEE ORAZ POSTAĆ JACKA KURONIA ZGODNIE Z PROJEKTEM WILHELMA SASNALA

Wolskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony: Przebudowa zaplecza i sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17.

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Przebudowa zaplecza i sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2018

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

zmień język
Skip to content