Wolskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wolskiego Centrum Kultury.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów,

Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i grafiki, do których nie dodano opisów alternatywnych dla osób niewidomych i słabowidzących. Opisy alternatywne są dodawane sukcesywnie,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-26
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem email: sekretariat@wck-wola.pl lub m.michnowska@wck-wola.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 632-31-91.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W instytucji została wyznaczona koordynatorka dostępności. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące dostępności, prosimy o kontakt pod adresem: m.michnowska@wck-wola.pl

 

Dostępność architektoniczna


OBOZOWA

Miejsce: Dom Społeczny, ul. Obozowa 85

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego DEOTYMY w odległości ok 50 m, linie: 20, 23, 24 (uwaga – wysiadanie na jezdnię!), 129, 149, 201. Jeśli potrzebujesz pomocy w dotarciu na wydarzenie, prosimy o kontakt.

Do budynku od ulicy Obozowej prowadzą nieregularne schody. W budynku nie ma windy ani podjazdów dla wózków. W placówce jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem głównym do budynku znajduje się znacznik TOTUPOINT. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji jest dostępna pętla indukcyjna. W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Link do tłumaczenia: https://tlumacz.migam.org/warszawa-wolskie-centrum-kultury-obozowa-85

Jeśli potrzebujesz skorzystać z pętli indukcyjnej podczas koncertu, spektaklu czy innego wydarzenia, skontaktuj się z nami wcześniej: m.michnowska@wck-wola.pl, TEL/SMS: 600979072.

🎧 Podczas wydarzenia można wypożyczyć słuchawki wyciszające dla dzieci i dorosłych.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące dostępności wydarzenia, prosimy o kontakt pod adresem: m.michnowska@wck-wola.pl.


DZIAŁDOWSKA

Miejsce: Dom Kultury przy ul. Działdowskiej 6

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego METRO PŁOCKA w odległości 300 m, linie: 10, 26, 103, 106, M2. Jeśli potrzebujesz pomocy w dotarciu na wydarzenie, prosimy o kontakt.

Do budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy ani podjazdów dla wózków. W placówce nie ma dostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Wawelberga, ok. 100 m od budynku placówki.

Nad wejściem głównym do budynku znajduje się znacznik TOTUPOINT. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji jest dostępna pętla indukcyjna. W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Link do tłumaczenia: https://tlumacz.migam.org/warszawa-wolskie-centrum-kultury-obozowa-85

Jeśli potrzebujesz skorzystać z pętli indukcyjnej podczas koncertu, spektaklu czy innego wydarzenia, skontaktuj się z nami wcześniej: m.michnowska@wck-wola.pl, TEL/SMS: 600979072.

Podczas wydarzenia można wypożyczyć słuchawki wyciszające dla dzieci i dorosłych.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące dostępności wydarzenia, prosimy o kontakt pod adresem: m.michnowska@wck-wola.pl


OTWARTA KOLONIA

Miejsce: Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego MŁYNARSKA w odległości ok 300 m, linie: 20, 23, 24 (uwaga – wysiadanie na jezdnię!}, 171, 190; przystanek metra linii M2 w odległości ok 500 m: MŁYNÓW. Jeśli potrzebujesz pomocy w dotarciu na wydarzenie, prosimy o kontakt.

Wejście do budynku z ulicy, na poziomie chodnika, nie ma schodów. Lokal zajmuje przestrzeń na jednym poziomie, dla odbiorców do dyspozycji jest duża sala, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz kuchnia. Nasi animatorzy chętnie udzielą wsparcia. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ul. Górczewskiej , ok 20 m od budynku placówki. Obok wejścia znajduje się podjazd dla samochodów, służący do wjazdu na teren do znajdującej się obok szkoły, można na nim chwilowo zaparkować.

Nad wejściem głównym do budynku znajduje się znacznik TOTUPOINT. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Link do tłumaczenia: https://tlumacz.migam.org/warszawa-wolskie-centrum-kultury-obozowa-85

Jeśli potrzebujesz skorzystać z pętli indukcyjnej lub słuchawek wyciszających, skontaktuj się z nami wcześniej: m.michnowska@wck-wola.pl, TEL/SMS: 600979072.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące dostępności wydarzenia, prosimy o kontakt pod adresem: m.michnowska@wck-wola.pl


OTWARTA PRACOWNIA PLASTYCZNA

Miejsce: ul. Wolska 50

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego METRO PŁOCKA w odległości 250 m, linie: 10, 26, 103, 106, M2. Jeśli potrzebujesz pomocy w dotarciu na wydarzenie, prosimy o kontakt.

Do lokalu prowadzi jedno wejście po trzech stopniach od strony ulicy Wolskiej z podjazdem dla wózków.  Lokal znajduje się na parterze. Dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń na parterze lokalu. W budynku nie ma   toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Link do tłumaczenia: https://tlumacz.migam.org/warszawa-wolskie-centrum-kultury-obozowa-85

Jeśli potrzebujesz skorzystać z pętli indukcyjnej lub słuchawek wyciszających, skontaktuj się z nami wcześniej: m.michnowska@wck-wola.pl, TEL/SMS: 600979072.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące dostępności wydarzenia, prosimy o kontakt pod adresem: m.michnowska@wck-wola.pl


CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ

Miejsce: ul. Wolska 46/48

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego METRO PŁOCKA w odległości 250 m, linie: 10, 26, 103, 106, M2. Jeśli potrzebujesz pomocy w dotarciu na wydarzenie, prosimy o kontakt.

Do lokalu prowadzi jedno wejście po trzech stopniach od strony ulicy Wolskiej z podjazdem dla wózków.  Lokal znajduje się na parterze. Dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń na parterze lokalu. W budynku nie ma   toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Link do tłumaczenia: https://tlumacz.migam.org/warszawa-wolskie-centrum-kultury-obozowa-85

Jeśli potrzebujesz skorzystać z pętli indukcyjnej lub słuchawek wyciszających, skontaktuj się z nami wcześniej: m.michnowska@wck-wola.pl, TEL/SMS: 600979072.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące dostępności wydarzenia, prosimy o kontakt pod adresem: m.michnowska@wck-wola.pl


WOLSKA MOZAIKA

Miejsce: Wolska Mozaika, ul. Wolska 46/48

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego METRO PŁOCKA w odległości 250 m, linie: 10, 26, 103, 106, M2. Jeśli potrzebujesz pomocy w dotarciu na wydarzenie, prosimy o kontakt.

Do lokalu prowadzi jedno wejście po trzech stopniach od strony ulicy Wolskiej z podjazdem dla wózków.  Lokal znajduje się na parterze. Dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń na parterze lokalu. W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Link do tłumaczenia: https://tlumacz.migam.org/warszawa-wolskie-centrum-kultury-obozowa-85

🎧 Jeśli potrzebujesz skorzystać z pętli indukcyjnej lub słuchawek wyciszających, skontaktuj się z nami wcześniej: m.michnowska@wck-wola.pl, TEL/SMS: 600979072.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące dostępności wydarzenia, prosimy o kontakt pod adresem: m.michnowska@wck-wola.pl


WSPÓŁDZIELNIK

Miejsce: Współdzielnik, CH Wola Park, I piętro, ul. Górczewska 124

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego METRO ULRYCHÓW w odległości ok 70 m, linie: 167, 171, 190, 249, 523; przystanek metra linii M2. Jeśli potrzebujesz pomocy w dotarciu na wydarzenie, prosimy o kontakt.

Wejście do budynku Centrum Handlowego z ulicy, na poziomie chodnika, w budynku dostępne są windy. Lokal zajmuje przestrzeń na jednym poziomie. W lokalu nie ma przymierzalni dostępnej dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością dostępna na terenie Centrum Handlowego. Nasi animatorzy chętnie udzielą wsparcia. Na terenie Centrum Handlowego wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Link do tłumaczenia: https://tlumacz.migam.org/warszawa-wolskie-centrum-kultury-obozowa-85

Jeśli potrzebujesz skorzystać z pętli indukcyjnej lub słuchawek wyciszających, skontaktuj się z nami wcześniej: m.michnowska@wck-wola.pl, TEL/SMS: 600979072.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące dostępności wydarzenia, prosimy o kontakt pod adresem: m.michnowska@wck-wola.pl


MĘSKA SZOPA

Miejsce: Dom Kultury przy ul. Działdowskiej 6

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego METRO PŁOCKA w odległości 300 m, linie: 10, 26, 103, 106, M2.

Do Męskiej Szopy prowadzi wjazd przez bramę ogrodu z poziomu ulicy. W placówce nie ma dostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Wawelberga, ok. 100 m od budynku placówki.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Link do tłumaczenia: https://tlumacz.migam.org/warszawa-wolskie-centrum-kultury-obozowa-85

Jeśli potrzebujesz skorzystać z pętli indukcyjnej lub słuchawek wyciszających, skontaktuj się z nami wcześniej: m.michnowska@wck-wola.pl, TEL/SMS: 600979072.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące dostępności wydarzenia, prosimy o kontakt pod adresem: m.michnowska@wck-wola.pl


AMFITEATR 

Obiekt w remoncie, tymczasowo nieczynny.

Miejsce: Amfiteatr, Park Sowińskiego, ul. Elekcyjna 17

Dojazd: najbliższy przystanek transportu publicznego ELEKCYJNA  w odległości 200 m, linie: 10, 11, 13, 26, 109, 184.

Obiekt znajduje się w Parku Sowińskiego na świeżym powietrzu. Do obiektu prowadzą dwa wejścia od strony ulic Elekcyjnej oraz Wolskiej (przez park). Przed wejściem do obiektu znajduje się miejska toaleta dostępna dla osób z niepełnospranością. Dla osób na wózkach dostępna jest część widowni na najwyższym poziomie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Link do tłumaczenia: https://tlumacz.migam.org/warszawa-wolskie-centrum-kultury-obozowa-85

Jeśli potrzebujesz skorzystać z pętli indukcyjnej podczas koncertu, spektaklu czy innego wydarzenia, skontaktuj się z nami wcześniej: m.michnowska@wck-wola.pl, TEL/SMS: 600979072.

Podczas wydarzenia można wypożyczyć słuchawki wyciszające dla dzieci i dorosłych.

Jeśli potrzebujesz skorzystać z pętli indukcyjnej lub słuchawek wyciszających, skontaktuj się z nami wcześniej: m.michnowska@wck-wola.pl, TEL/SMS: 600979072.


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Plan poprawy dostępnosci 2024

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

zmień język
Skip to content