Wolskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wolskiego Centrum Kultury.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści zewnętrzne osadzone przez iframe

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem email: sekretariat@wck-wola.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 632-31-91.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Budynek jest obiektem przedwojennym zaadaptowanym na potrzeby Wolskiego Centrum Kultury i ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Wolskie Centrum Kultury stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny.
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Działdowskiej. Wejście posiada podjazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (sala widowiskowa, i kawiarnia). W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Obiekt jest pod opieką konserwatora zabytków i ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Wolskie Centrum Kultury stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny.
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Deotymy.
W budynku nie ma windy ani podjazdów dla wózków. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Lokal jest obiektem przedwojennym zaadaptowanym na potrzeby ośrodka kultury i ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Do Lokalu prowadzi jedno wejście od strony ulicy Górczewskiej.  Lokal znajduje się na parterze.  W budynku nie podjazdów dla wózków. Wolskie Centrum Kultury stara się zapewnić takim osobom na wózku pomoc w dostaniu się do lokalu. Dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń lokalu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Lokal nie zapewnienia pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Do Lokalu prowadzi jedno wejście od strony ulicy Żytniej.  Lokal znajduje się na parterze. W budynku nie podjazdów dla wózków. Wolskie Centrum Kultury stara się zapewnić takim osobom na wózku pomoc w dostaniu się do lokalu. Dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń lokalu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Otwarta Pracownia Plastyczna, ul. Wolska 50
Lokal nie zapewnienia pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Do Lokalu prowadzi jedno wejście od strony ulicy Wolskiej.  Lokal znajduje się na parterze. Dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń lokalu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Centrum Edukacji Historycznej, ul. Wolska 46/48
Lokal nie zapewnienia pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Do Lokalu prowadzi jedno wejście od strony ulicy Wolskiej.  Lokal znajduje się na parterze. Dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń lokalu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Amfiteatr, Park Sowińskiego, ul. Elekcyjna 17
Budynek jest w trakcie remontu generalnego.

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

Skip to content