Wolskie Centrum Kultury w Warszawie, ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa (dalej„WCK”) przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Niniejsza polityka prywatności zwana dalej również „polityką” opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji przez WCK, w tym informacji o użytkownikach strony https://www.wck-wola.pl (dalej „Strona”) i jej części składowych oraz tryb ochrony danych osobowych użytkowników Strony.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony i jej części składowych

1.1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na Stronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

1.2. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od rodzaju usługi.

1.3. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez WCK wyłącznie do realizacji zamówionych usług i kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest Wolskie Centrum Kultury w Warszawie, ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa, e-mail sekretariat@wck-wola.pl (dalej również: Administrator).

W Wolskim Centrum Kultury został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@wck-wola.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez WCK, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Na podstawieW celuOkres przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit b) – służące realizacji umowy lub dążenia do jej zawarcia.zawarcia lub wykonania umów (np. sprzedaży biletu). Wykonanie umowy to wszelkie czynności związane z zawarciem i realizacją umowy. Od zakupu biletu, przez zrealizowanie wydarzenia, kontrolę biletów, sprawozdawczość z imprezy (w tym publikacja zdjęć lub materiału video) wystawianie wezwań do zapłaty w związku z naruszeniem regulaminu, prowadzenie postępowania reklamacyjnego, prowadzenia wystawiania i prowadzenia dokumentacji księgowej wymaganej przez prawo i jej przechowywanie, a w razie potrzeby udostępnianie odpowiednim organom na podstawie i przepisów prawa. Przez wykonanie umowy rozumiemy również zabezpieczenia danych osobowych na potrzeby postępowań sądowych i administracyjnychPrzez okres przed zawarciem umowy, jej realizacji, oraz

Przez okres 3 miesięcy od czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy.

Art. 6 ust. 1 lit b) – służące realizacji umowy lub dążenia do jej zawarcia.realizacja usługi Newsletter, jeżeli została zamówionaDo momentu rezygnacji z otrzymywania newsletterów
+Art. 6 ust 1 lit c) – na podstawie obowiązku prawnegowypełnienia obowiązku na podstawie przepisów prawa dotyczących okresów przechowywania danych w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. art. 74 z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.

 

Po upływie okresu, jaki wskazują przepisy oraz dodatkowe 6 miesięcy.
Art. 6 ust. 1 lit e) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowijeżeli znajdzie zastosowanie, w celach statystycznych i raportowania organom kontrolującym, a także w celu rozliczenia się z otrzymanych środków;

 

Nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia roku budżetowego
Art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby której dane dotyczą.W celu wykorzystania zdjęć lub materiałów video z imprez organizowanych w WCK dla celów marketingowych, przy czym nie jest to wykorzystanie w/w materiałów dla celów reportażowych i umieszczenia ich na Stronie, Newsletterze lub fanpage WCK na FBNiezwłocznie po wycofaniu zgody

Szczegółowy cel oraz komplet niezbędnych informacji wymaganych obowiązującym prawem podany jest przy każdej usłudze, w ramach której odbywa się przetwarzanie danych osobowych użytkownika Strony.

3.2. Administrator oświadcza, że nie stosuje profilowania danych osobowych.

 

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

4.1. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi.

4.2. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych może się zwrócić bezpośrednio do Administratora z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na podane wyżej adresy e-mail.

 

 1. Ochrona przetwarzanych danych osobowych

5.1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora.

 

 1. Udostępnianie danych osobowych

6.1. Administrator nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników Strony osobom trzecim i podmiotom komercyjnym. Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, podmiotom świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji, przekazania do kancelarii prawnych; Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, podmiotowi, który zajmuje się tworzeniem, rozbudową i obsługą informatyczną Strony i jego części składowych, a także firmie zajmującej się wysyłaniem newsletterów (np. https://freshmail.pl/), a także zajmuje się rozliczeniem sprzedanych biletów oraz ewidencją osób zapisanych na wydarzenia (np. https://biletyna.pl/).

 1. Przetwarzanie innych danych użytkowników Strony

7.1. W ramach Strony i jej częściach składowych zbierane są także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących użytkowników odwiedzających Stronę.

 

 1. Ochrona transmisji

8.1. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

 

 1. Pliki cookies

9.1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na Stronie.

 

 1. Korzystamy z plików cookies w celach:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymania sesji użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. zapamiętania podejmowanych interakcji.

Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze Strony w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

 

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 1. Newsletter

Administrator świadczy usługę newslettera użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail. Usługa newsletter polega na okresowym przesyłaniu wiadomości o zapowiedziach, nowościach (w tym treści marketingowe). Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej, (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Stronie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i świadczenia lepszej obsługi;
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

 1. Uprawnienia użytkownika

 

12.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – https://uodo.gov.pl/.

12.2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody Użytkownik może też wysłać maila
na adres iod@wck-wola.pl.

 

 1. Historia zmian

Polityka aktualna na dzień 25 maja 2018 r.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

zmień język
Skip to content