• Wolskie Centrum Kultury uzyskało Akredytację Erasmusa na lata 2021-2027 w sektorze Edukacji Dorosłych nr. 2020-1-PL01-KA120-ADU-095611 stanowiące potwierdzenie stworzenia wysokiej jakości planu realizacji działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w strategiczny rozwój naszej organizacji.
 • W ramach zadania organizowane będą wyjazdy dla pracowników odpowiedzialnych za edukację dorosłych, a także dla dorosłych uczestników zajęć w trakcie których będziemy mogli wymieniać się doświadczeniami, wzmacniać kompetencje naszego zespołu, a także pracować nad nowymi formatami edukacyjnymi. 
 • Naszym celem jest także intergracja lokalnej społczeności poprzez użycie nowoczesnych technologi i poznanie metod dotarcia do nowych grup odbiorców, w tym grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowane mobilności pomogą nawiązywać partnerstwa z wiodącymi instytucjami kultury za granicą i wzbogacą nasz kalendarz wydarzeń.

 • Wolskie Centrum Kultury has been awarded Erasmus accreditation for years 2021-2027 in the Adult Education sector no. 2020-1-PL01-KA120-ADU-095611. Award of the Erasmus accreditation confirms that the applicant has set up a plan to implement high quality mobility activities as part of a wider effort to develop their organisation.
 • As part of the program, international visits will be organized for employees responsible for adult education, as well as for adult participants of the classes, during which we will be able to exchange experiences, strengthen the competences of our team, and work on new educational formats.
 • Our other goals are the integration of the local community through the use of modern technologies and learning how to reach new target groups, including groups that are at risk of social exclusion. Scheduled mobility activities will help to establish partnerships with leading cultural institutions abroad and enable the development of a more attractive program aimed at adult audiences.

  You can learn more about Erasmus accreditation award here: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/erasmus-accreditation-vet-school-adult


 • Das Wolskie Centrum Kultury hat die Erasmus-Akkreditierung für die Jahre 2021-2027 im Bereich der Erwachsenenbildung Nr. 2020-1-PL01-KA120-ADU-095611 erhalten, anerkennend für die Erstellung eines qualitativ hochwertigen Umsetzungsplans von Mobilitätsaktivitäten als Teil umfassender Aktivitäten im Rahmen der strategischen Entwicklung unserer Organisation.
 • Im Zusammenhang mit dieser Aufgabe werden sowohl für das Personal in der Erwachsenenbildung als auch für die erwachsenen Lernenden Reisen organisiert, bei denen wir Erfahrungen austauschen, die Kompetenzen unseres Teams stärken und an neuen Bildungsformaten arbeiten können.
 • Unser Ziel ist es auch, die örtliche Gemeinschaft durch den Einsatz moderner Technologien zu integrieren und Methoden zu erlernen, um neue Gruppen von Empfängern zu erreichen, einschließlich der von sozialer Ausgrenzung bedrohten Gruppen.
 • Die geplante Mobilität wird dazu beitragen, Partnerschaften mit führenden Kultureinrichtungen im Ausland aufzubauen und unseren Veranstaltungskalender zu bereichern.
 • Mehr Informationen über die Erasmus Auszeichnung finden Sie unter: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/de/node/51


CEL OGÓLNY PROGRAMU ERASMUS+ 2021-2027

Wspieranie, poprzez uczenie się przez całe życie, edukacji oraz rozwoju zawodowego i osobistego osób w obszarach edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – w Europie i poza nią, i w ten sposób przyczynianie się do zrównoważonego wzrostu, wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, pobudzania innowacji i wzmacniania tożsamości europejskiej oraz aktywnego obywatelstwa.

PRIORYTETY Komisji Europejskiej dla Programu ERASMUS+2021-2027

 • Włączanie społeczne i różnorodność Docieranie do wszystkich uczestników i promowanie włączającego podejścia do działań w zakresie mobilności i współpracy
 • Zielony Erasmus+ Pogłębianie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz klimatu oraz promowanie korzystania z ekologicznych środków transportu
 • Cyfryzacja Rozwijanie ogólnodostępnej edukacji cyfrowej o wysokiej jakości oraz rozwijanie potencjału cyfrowego
 • Aktywne uczestnictwo Zwiększanie uczestnictwa w życiu demokratycznym i zaangażowania obywatelskiego

Więcej o programie” Zagraniczne mobilności słuchaczy z określonych grup oraz kadry edukacyjnej”:

W ramach tej akcji organizacje z obszaru niezawodowej edukacji dorosłych mogą wysyłać na mobilności zagraniczne swoją kadrę oraz swoich słuchaczy, czyli dorosłe osoby uczące się. Mogą to być tylko dorosłe osoby uczące się wymagające wsparcia edukacyjnego z określonych grup, które są zapisane na zajęcia edukacyjne w organizacji wysyłającej. W projekcie możliwe są działania:

Mobilność kadry:

 • Job shadowing
 • Prowadzenie zajęć w organizacji zagranicznej
 • Udział w kursach i szkoleniach

Mobilność dorosłych słuchaczy:

 • Grupowa mobilność dorosłych osób uczących się
 • Indywidualna mobilność dorosłych osób uczących się

Inne możliwe działania:

 • Zapraszanie ekspertów
 • Goszczenie nauczycieli i edukatorów będących w trakcie szkolenia
 • Wizyty przygotowawcze

W ramach akcji dostępne są dwie ścieżki wnioskowania:

1. Krótkoterminowe projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych – dla organizacji mniejszych, mniej doświadczonych, działających na mniejszą skalę. Wnioski mogą składać tylko organizacje indywidualne. Czas trwania projektów: 6-18 miesięcy. Liczba dofinansowanych projektów jest ograniczona.

2. Akredytowane projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych – dla bardziej doświadczonych, większych organizacji chcących regularnie organizować mobilności. Organizacja aplikuje tylko raz o akredytację na okres do końca roku 2027, a po jej uzyskaniu składa periodycznie uproszczony wniosek o budżet. Opcja dla organizacji indywidualnych i konsorcjów.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/3/2022: Koordynator/koordynatorka projektu Erasmus + w sektorze Edukacja dorosłych (link)


Regulamin powołania Komisji Erasmus


Regulamin realizacji projektu Erasmus w Wolskiem Centrum Kultury na lata 2021-2027


 

relacja

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

zmień język
Skip to content