SPYNKA w Wolskim Centrum Kultury

Poniedziałek – piątek godz. 9:00 – 14:00
Polsko – Ukraińskie Centrum Wolska, ul. Wolska 46/48
Wstęp wolny

Program SPYNKA
Fundacja Rozwoju Dzieci w partnerstwie z organizacjami międzynarodowymi oraz we współpracy z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi realizuje program wspierający dzieci i matki z Ukrainy. Program zakłada tworzenie Spynek – czyli Grup Zabawowych dla mam i dzieci w wieku od kilku miesięcy do 3 lat oraz Grup Animacji Przedszkolnej dla dzieci od 3 do 6 lat. W ramach programu SPYNKA do pracy z matkami i dziećmi Fundacja szkoli i zatrudnia ukraińskie i polskie animatorki. Spynki działają w miejscach udostępnianych przez samorząd, między innymi w domach kultury, świetlicach, szkołach. W pierwszym etapie przy wsparciu United Nations Children’s Fund (UNICEF) przeszkolonych zostało ponad 100 animatorek oraz otwarto 30 Spynek w województwach lubelskim, mazowieckim, podkarpackim oraz pomorskim. Drugi etap programu zakłada utworzenie 100 Spynek na terenie Polski oraz przeszkolenie około 500 animatorek.

O Fundacji
Fundacja Rozwoju Dzieci (FRD) powstała w 2003 roku, by stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki już na wczesnym etapie rozwoju i edukacji. Poprzez poprawianie standardów jakości opieki i edukacji w żłobkach i przedszkolach, oraz współpracę z rodzicami, opiekunkami i opiekunami, nauczycielkami i nauczycielami, organizacjami i administracją publiczną odpowiadamy na potrzeby małych dzieci z różnych miejsc Polski, z różnych środowisk. Tym samym przyczyniamy się do zmiany w postrzeganiu roli wczesnego dzieciństwa w społeczeństwie.
W naszych działaniach kładziemy nacisk na jakość, wymierne efekty i skalę. Dotychczas realizowaliśmy programy i projekty w ponad 300 gminach oraz 1500 miejscach w całej Polsce. Wyszkoliliśmy 14 tys. nauczycieli i nauczycielek, animatorów i animatorek oraz rodziców do pracy z dziećmi. Zapewniliśmy wsparcie ponad 65. tys. dzieci żyjącym na wsiach i w miastach.

Media społecznościowe
Fundacja Rozwoju Dzieci / www.facebook.com/FundacjaRozwojuDzieci
FRD Komenskiego / https://twitter.com/FRDKomenskiego

Fundacja Komenskiego / https://www.youtube.com/user/KomenskiegoFundacja


Спинка у Вольському Центрі Культури

Понеділок – п’ятниця 9:00 – 14:00
Польсько – Український Центр Вольська, вул. Вольська (ul. Wolska) 46/48
Вхід вільний

Програма СПИНКА
Фонд Розвитку Дітей (Fundacja Rozwoju Dzieci) в рамах партнерства з міжнародними організаціями та співпраці з самоврядуванням і локальними недержавними організаціями реалізує програму підтримки для дітей і матерів з України. Програма включає створення Спинок – тобто Груп Розваг для мам і дітей в віку від кількох місяців до 3 років і Груп Дошкільної Анімації для дітей від 3 до 6 років. В рамках програми СПИНКА, на роботу з матерями і дітьми Фонд навчає і працевлаштовує українських і польських аніматорок. Спинки функціонують в місцях наданих самоврядуванням, наприклад, в будинках культури, групах продовженого дня, школах. На першому етапі, за підтримки United Nations Children’s Fund (ЮНІСЕФ), вивчили більше 100 аніматорок і відкрило 30 Спинок у любельському, мазовєцкому, подкарпатському і поморському воєводствах. Другий етап програми — це організація 100 Спинок на теритої Польщі і навчання 500 аніматорок.

Про Фонд
Фонд Розвитку Дітей (Fundacja Rozwoju Dzieci) засновано в 2003 році, для того, щоб створювати найкращі умови на раньому етапі розвитку і навчання дитини. Через покращення стандартів якості опіки і освіти в яслах, садках та співпрацю з батьками, опікунами і опікунками, вчителями і учительками, організаціями, державною адміністрацією, заспокоюємо потреби маленьких дітей з різних місць в Польщі, з різних середовищ. Таким чином, змінюємо сприйняття ролі раннього дитинства в суспільстві.
В наших діях ми приділяємо увагу якості, ефектам і масштабу. Ми реалізували програми і проекти у більш ніж 300 районах та 1500 місцях по всій Польщі. Навчили 14тис. учителів і учительок, аніматорів і аніматорок та батьків праці з дітьми. Організовуємо підтримку більше ніж 65 тис. дітей, які проживають в містах і селах.

Ми в соціальних мережах
Fundacja Rozwoju Dzieci / www.facebook.com/FundacjaRozwojuDzieci
FRD Komenskiego / https://twitter.com/FRDKomenskiego
Fundacja Komenskiego / https://www.youtube.com/user/KomenskiegoFundacja

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >

zmień język
Skip to content