Kategoria:


Projekt „Kарта Woli” zakłada przeprowadzenie działań podnoszących jakość metod wsparcia środowiskowego na rzecz adaptacji mniejszości narodowych w Dzielnicy Wola. Poprzez aktywności w projekcie chcemy pokazać, że kultura jest dla wszystkich – w obrębie podstawowego dostępu i niwelowania problemów wykluczenia. W   tym kontekście projekt stanie się nowym kierunkiem otwarcia – w naszym obrębie odbiorców. Narzędziem w dostępie do kultury – które z czasem stanie się naturalnym procesem, gdzie różnice indywidualne-etniczne-kulturowe traktowane  będą jako zasób, a nie bariera.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty włączające do kultury – mniejszości narodowe pochodzenia: rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego. W ramach działań przeprowadzone zostaną również konsultacje mające doprowadzić do powstania Alternatywnego przewodnika po miejscach kultury na terenie Dzielnicy Wola „Kарта Woli” – przewodnik będzie zawierał opisy w języku: rosyjskim i polskim. Dodatkowym elementem publikacji będzie krótkie kompendium wiedzy – w formie rozmówek rosyjsko-polskich (Tematyka: W Domu Kultury, W galerii, W muzeum, na Koncercie) – tak aby dodatkowo przekazać narzędzie do włączenia się uczestnictwo w życiu społecznym. Projekt jest kontynuacją działań z mniejszościami słowiańskimi – które były już prowadzone w rok 2018, w formie: Dni Kultury Białoruskiej i Ukraińskiej, podczas których spotkali się mieszkający w Warszawie: Białorusini i Ukraińcy. W trakcie spotkania wystąpił Chór z Białorusi Karlnoczki oraz Mariana Sadowska z Ukrainy; odbyły się również warsztaty kulturowe, prowadzone przez przedstawicieli mniejszości narodowych. Tak rozpoczęta współpraca zaowocowała również wizytą studyjną pracowników Wolskiego Centrum Kultury na Białorusi oraz powstaniem Klubu Sąsiada ze Wschodu, którego spotkania odbywają się w filiach WCK. Chcąc kontynuować wspólne działania zaplanowaliśmy projekt „Kарта Woli”, aby wspomóc dalszą integrację i włączanie w życie kulturalne na Woli, przedstawicieli mniejszości narodowych oraz wyposażyć pracowników WCK w nowe, wielokulturowe kompetencje.

WOLSKIE CENTRUM KULTURY podejmuje działania związane z wielokulturowością od wielu lat. Jednym z ostatnich działań przeprowadzonych wokół tego nurtu był:               Międzykulturowy projekt “Połączeni dźwiękiem” – warsztaty łączące środowiska polskie, czeczeńskie, ukraińskie oraz białoruskie dzieci i młodzieży oraz wspomniane Dni Kultury Białoruskiej i Ukraińskiej. Te działania były próbą budowania świadomości mieszkańców Dzielnicy Wola na temat obecności cudzoziemców w życiu społeczności lokalnych oraz ich dostępu do miejsc kultury.

Poprzez projekt  „Kарта Woli”  chcemy odnieść się ponownie do problemu, który powstał w Dzielnicy Wola, a jakim jest dyskryminacja i trudności adaptacyjne mniejszości narodowych – wyzwania związane z językiem, różnicami kulturowymi i etnicznymi. Kolejnym aspektem jest możliwość wyrównania szans dla dzieci. Jak wynika z Raportu o sytuacji społecznej w Dzielnicy Wola w roku 2018:

“(…)dzieci w rodzinach cudzoziemskich; zmagają się z dużymi brakami edukacyjnymi i trafiają do niższych klas niż wskazuje na to ich wiek; nie chcą realizować obowiązku szkolnego – toczą się w tych przypadkach postępowania przed sądem rodzinnym(…)”. Wolskie Centrum Kultury, działając zgodnie z misją: stwarza warunki inkluzywności oferty kulturalno-edukacyjnej. Dlatego poprzez nasz projekt chcielibyśmy udostępniając kulturę i stworzyć przestrzeń do integracji.

 

Opis poszczególnych działań w ramach projektu

  1. Nabór uczestników – poprzez niestandardowe działania promocyjne polegające na zorganizowaniu cyklu wydarzeń kulturalnych ( koncert i  film) skierowanych bezpośrednio do mniejszości białoruskich, ukraińskich i rosyjskich.
  2. Warsztat wydobywczy – zmierzać będzie do określenia i poznania sposobów korzystania z oferty kulturalnej, stylu życia, praktycznych możliwości korzystania z naszej oferty kulturalnej, potrzeb kulturalno-społecznych obcokrajowców. Określić faktyczne bariery utrudniające korzystanie z oferty kulturalnej WCK.
  3. Warsztat włączający – podczas warsztatu osoby w nim uczestniczące poznają potencjał WCK, ofertę, zasoby i możliwości – objaśniamy jakie mają możliwości współtworzenia społeczności oraz włączania się w działalność WCK.  W efekcie warsztatu uzyskamy wiedzę co powinniśmy lepiej wyjaśnić, uszczegółowić np. co jest niezrozumiałe w naszych komunikatach. Kolejnym celem warsztatu będzie wypracowanie treści komunikatów niezbędnych do polepszenia porozumiewania się i kontaktu między obcokrajowcami a instytucją.  Ilość osób: ok. 20.
  4. Warsztat konsultacyjny podczas którego na podstawie wiedzy, którą zdobyliśmy w rezultacie poprzednich 2 warsztatów z grupą obcokrajowców (użytkowników)  przygotujemy ostateczną wersję tekstu i ramy publikacji. Zgromadzony materiał będzie podstawą do prac nad projektem przewodnika który otrzyma grafik. Ilość osób: ok. 20.
  5. Warsztat konsultacyjny podczas którego z grupą obcokrajowców (użytkowników)  i we współpracy z grafikiem przygotujemy ostateczną wersję przewodnika. Ilość osób: ok. 20.
  6. Szkolenie dla pracowników WCK – jak i kiedy używać poradnika – szkolenie polegające na przygotowaniu pracowników WCK do umiejętnego wykorzystywania wypracowanych materiałów. Wdrożenie w procedury WCK wniosków z konsultacji, ulepszenie standardów obsługi i dostosowanie oferty. Ilość osób: ok. 10.

Po każdym warsztacie podsumowanie i tłumaczenie podsumowania tak by uczestnicy znali nasze wnioski i opracowania.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce prywatności. Sprawdzisz tam również zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI >